گرمایش

۱۳۹۸-۰۳-۰۵
گرماتاب

گرماتاب

گرماتاب گرماتاب، گرماتابش ویا بخاری تابشی سقفی دستگاه گرمایشی است که برای گرمایش محیط های مختلف و کاربردهای متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد. گرماتاب چیست […]
۱۳۹۸-۰۲-۱۶

گرما

گرما گرما چیست ؟ انرژی جابجا شده از یک جسم به جسم دیگر را گرما میگویند . گرما یک فرآیند ترمودینامیکی است واز ویژگی های فیزیکی […]